Αναφορά Περιστατικού
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο εξέτασης της αναφοράς ή καταγγελίας σας (για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά στο χώρο του Πανεπιστημίου), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΓΚΠΔ») και της ελληνικής νομοθεσίας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, που καταχωρίσατε στην παραπάνω φόρμα.
Αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου για την εξέταση περιστατικών διακριτικής μεταχείρισης και σεξουαλικής παρενόχλησης ή παρενόχλησης λόγω φύλου είναι η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας: eif@uop.gr

Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία:

Όταν λαμβάνουμε μια καταγγελία, την καταχωρίζουμε σε αρχείο το οποίο περιλαμβάνει, συνήθως, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που μας δώσατε σχετικά με τα καταγγελλόμενα περιστατικά. Σε περίπτωση που δεν μας παρέχετε επαρκείς πληροφορίες ίσως να μην είμαστε σε θέση να εξετάσουμε την καταγγελία σας. Για τον λόγο αυτό, με φόρμα υποβολής της αναφοράς/καταγγελίας, σάς ζητάμε να μας δώσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί.

Σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας:

Η σχετική επεξεργασία από την Επιτροπή Ισότητας γίνεται με σκοπό την καταγραφή των αναφορών και καταγγελιών για περιστατικά διακριτικής μεταχείρισης και σεξουαλικής παρενόχλησης ή παρενόχλησης λόγω φύλου, τη διαμεσολάβησή της στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου, καθώς και την παροχή συνδρομής προς θύματα διακρίσεων, σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενοχλητικής συμπεριφοράς, όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση ή παρενόχληση.
Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση του καθήκοντος διερεύνησης των καταγγελλόμενων που υπέχει το Πανεπιστήμιο προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 6 παρ. 1. στοιχ. ε΄ ΓΚΠΔ και άρθρο 5 Ν. 4624/2019). Το σχετικό καθήκον του Πανεπιστημίου απορρέει από το άρθρο 218 παρ. 3 Ν. 4957/2022.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων:

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ενδέχεται να διαβιβάσει την αναφορά και/ή τα σχετικά προσωπικά δεδομένα σας στην/ον καταγγελλόμενη/ο, καθώς και σε ενδεχομένως κατονομαζόμενα τρίτα πρόσωπα, εφόσον και στην έκταση που είναι απαραίτητο για τη διερεύνηση της αναφοράς και την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των ανωτέρω προσώπων και ιδίως του δικαιώματος πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τους (άρθρο 15 ΓΚΠΔ & άρθρο 33 Ν. 4624/2019). Σε κάθε περίπτωση, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, ώστε, στο μέτρο του δυνατού, να διαβιβάζονται μόνο οι απολύτως απαραίτητες πληροφορίες με τήρηση των αρχών της διακριτικότητας, της διαφάνειας, της ελαχιστοποίησης και της προστασίας του/των θιγομένου/ων προσώπου/ων.
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να αποκαλυφθούν τα στοιχεία σας στην/ον καταγγελλόμενη/ο και/ή στα τρίτα πρόσωπα που ενδεχομένως αναφέρονται στην αναφορά/καταγγελία, παρακαλούμε όπως εντός πέντε (5) ημερών μας υποβάλετε εγγράφως τους λόγους, για τους οποίους δεν επιθυμείτε να γνωστοποιηθούν τα συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα στην/ον καταγγελλόμενη/ο. Το Πανεπιστήμιο, κατόπιν επικοινωνίας μαζί σας, θα αποφασίσει σχετικά.
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα σας σε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, η οποία, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν υποβολής αιτήματος από θιγόμενο πρόσωπο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, αιτείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών.

Τόπος και διάρκεια τήρησης των προσωπικών δεδομένων:

Οι αναφορές τηρούνται από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων σε ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή, σε σχετικό αρχείο με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις αναφορές/καταγγελίες που λαμβάνει, καθώς και τα έγγραφα που σχετίζονται με κάθε μία από αυτές. Tα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο της αναφοράς σας τηρούνται στα αρχεία του Πανεπιστημίου για χρονικό διάστημα 20 ετών από τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, ενώ τυχόν διοικητικές πράξεις που εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου διατηρούνται για λόγους αρχειοθέτησης.

Δικαιώματα:

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με έγγραφο αίτημά σας να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα όπως προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων:
1) Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να πληροφορηθείτε ποια προσωπικά δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία και με ποιο τρόπο, να λάβετε αντίγραφα αυτών των δεδομένων καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,
2) Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των δεδομένων σας.
3) Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων και/ή περιορισμό της επεξεργασίας τους.
4) Δικαίωμα εναντίωσης στη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους, εφόσον δεν υφίσταται νόμιμη υποχρέωσή μας προς τούτο.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, εφόσον θεωρήσετε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr/index.php/el/polites/katagelia_stin_arxi).