Ιδρυματικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση και Διασφάλιση της Ουσιαστικής Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων στις Εκπαιδευτικές, Ερευνητικές και Διοικητικές Διαδικασίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2024-2027

Το «Ιδρυματικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση και Διασφάλιση της Ουσιαστικής Ισότητας και  Καταπολέμησης των Διακρίσεων στις Εκπαιδευτικές, Ερευνητικές και Διοικητικές Διαδικασίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2024-2027» διαμορφώθηκε με την ευθύνη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων (Ε.Ι.Φ.Κ.Δ.) του Ιδρύματος και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 25/18/01.02.24 Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Institutional Action Plan for Promoting and Ensuring Substantive Equality and Combating Discrimination in the Educational, Research and Administrative Processes of the University of Peloponnese 2024-2027

The “Institutional Action Plan for Promoting and Ensuring Substantive Equality and Combating Discrimination in the Educational, Research and Administrative Processes of the University of Peloponnese 2024-2027” was formulated under the responsibility of the Committee for Gender Equality and Combating Discrimination (E. I.F.K.D.) and was approved by the Decision No. 25/18/01.02.24 of the Board of Directors of the University of Peloponnese.

Translated with DeepL.com (free version)