Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την υπ’ αριθμ. 4/4/9.2.23 απόφασή του αποφάσισε τη χρηματοδότηση των δράσεων της Ε.Ι.Φ.Κ.Δ. του Πανεπιστημίου  με συνολικό ποσό 8.000 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν οι απαιτούμενες διαδικασίες έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου μας (Πρόσκληση 9773-14/05/2024) για την ανάθεση έργου με σύμβαση Ανταποδοτικής Υποτροφίας για την υλοποίηση δέκα (10) δράσεων, σε θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση άλλων διακρίσεων κάθε είδους, από ομάδες ενός/μίας ή έως δύο προπτυχιακών φοιτητών/τριων του ΠΑ.ΠΕΛ. Ενδεικτικές θεματικές ενότητες των δράσεων που περιλαμβάνει η Πρόσκληση:

▪ Έμφυλες και λοιπές διακρίσεις (π.χ. ηλικιακές, καταγωγής, ΛΟΑΤΚΙ+, αναπηρίας κ.λπ.).

▪ Έμφυλη βία κατά γυναικών και άλλων θηλυκοτήτων.

▪ Βία απέναντι σε άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ .

▪ Αναπαραστάσεις της γυναικείας σωματικότητας σε διαφημίσεις.

▪ Πρόσληψη της αναπηρίας (κάθε μορφής) στα ΜΜΕ και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

▪ Trafficking.

▪ Άλλες θεματικές σχετικές με το Φύλο και κάθε είδους διακρίσεις.