Οι ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων της Επιτροπής θα δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο.