• «Εργαστήριο μελέτης του Φύλου, των ανισοτήτων και των διακρίσεων» του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 2967/10/06/2022): Μετάβαση